Algemene voorwaarden

ALGEMEEN EN TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, order bevestigingen en Overeenkomsten tussen Selected by Fleur en Opdrachtgever met betrekking tot de door Selected by Fleur te leveren Diensten.
 2. Bij tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in een specifieke Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.
 3. Van deze Voorwaarden kan slechts in de Overeenkomst dan wel anderszins schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking(en) de overige bepalingen van de Voorwaarden onverkort van toepassing.
 4. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever en/of het Mediabureau gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Selected by Fleur is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen en zijn vanaf dat moment van toepassing op de te sluiten Overeenkomsten.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen, voorstellen en offertes van Selected by Fleur zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij Partijen anders overeenkomen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. De Overeenkomst komt tot stand: i. door (elektronische) ondertekening van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel namens Opdrachtgever door het Mediabureau, ii. door verzending van een bevestiging door Selected by Fleur van de gemaakte afspraken of iii. door uitvoering van de Dienst door Selected by Fleur waaronder plaatsing van de Advertentie of de Commerciële Samenwerking.
 3. Indien een Mediabureau of een andere derde direct of indirect namens Opdrachtgever optreedt, staat deze namens Opdrachtgever in voor nakoming van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is verplicht de Overeenkomst op juistheid en volledigheid te controleren. Opdrachtgever dient geconstateerde afwijkingen direct aan Selected by Fleur te melden bij gebreke waarvan hetgeen geldt zoals vermeld in de Overeenkomst.
 5. Selected by Fleur is gerechtigd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren.
 6. Opdrachtgever kan een Overeenkomst (mede) aangaan ten behoeve van aan haar onderneming gelieerde vennootschappen waarvan Opdrachtgever meer dan 51% van de aandelen bezit.

 

 

LOOPTIJD, OPSCHORTING EN TUSSENTIJDSE BEEINDIGING

 1. De Overeenkomst tussen Selected by Fleur en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de daarin opgenomen duur en eindigt van rechtswege nadat de overeengekomen Diensten zoals overeengekomen zijn uitgevoerd.
 2. Indien in de Overeenkomst geen bepaalde termijn is vermeld, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een termijn van twaalf maanden.
 3. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd met uitzondering van het bepaalde in artikel 16. en 17.
 4. Selected by Fleur is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– Selected by Fleur Opdrachtgever niet voldoende kredietwaardig acht

– Na het sluiten van de Overeenkomst Selected by Fleur ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt en/of wordt verleend, faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd.

 1. Selected by Fleur is ook bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd of als zich andere omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Selected by Fleur op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Selected by Fleur de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Alsdan behoudt Selected by Fleur steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Het is alsdan Opdrachtgever niet toegestaan door Selected by Fleur vervaardigde Branded Content of Special (deels) openbaar te maken, tenzij Selected by Fleur daartoe expliciete schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.
 3. Indien blijkt dat Opdrachtgever na afloop van de looptijd van de Overeenkomst niet de overeengekomen Diensten heeft gebruikt, komen de resterende Diensten waaronder de Advertentieruimte te vervallen en kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie in geld, in Advertentieruimte of anderszins. Alsdan is Opdrachtgever verplicht tot betaling van de niet afgenomen Diensten.

 

AANLEVERING EN INHOUD ADVERTENTIES, BRANDED CONTENT EN SPECIALS

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertenties. Opdrachtgever zal zich onthouden van het, in welke vorm dan ook, drang uitoefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien van het Medium.
 2. Opdrachtgever draagt het risico van de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de Advertenties en input, ongeacht de wijze van aanlevering. Opdrachtgever dient daarbij de door Selected by Fleur gegeven aanwijzingen/richtlijnen en Aanleverspecificaties in acht te nemen.
 3. Indien Advertenties dan wel andere materiaal niet conform de Aanleverspecificaties dan wel het bepaalde in artikel 23. en 24. door Opdrachtgever wordt aangeleverd, kan Selected by Fleur deze weigeren, dan wel aanpassen zodat die alsnog voldoen aan de Aanleverspecificaties en de daarmee gemoeide kosten aan Opdrachtgever doorbelasten dan wel Opdrachtgever verzoeken om per ommegaande te zorgen voor nieuwe materiaal. Bij weigering heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding dan wel restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen vergoedingen.
 4. De door Opdrachtgever aangeleverde Advertenties, en input dient tevens te voldoen aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code, de Code Social Media Marketing, de Mediawet, de openbare orde en de goede zeden. Deze mogen geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteurs- en merkrechten. Opdrachtgever vrijwaart Selected by Fleur dan ook voor aanspraken van derden ter zake en alle in verband daarmee door Selected by Fleur te lijden en geleden schade.
 5. Selected by Fleur behoudt zich het recht voor om op ieder moment om haar moverende redenen Opdrachtgever te verzoeken een Uiting aan te passen. Opdrachtgever zal in geen geval Uitingen aanleveren die racistisch, seksistisch of beledigend van aard zijn.

 

VERVAARDIGING VAN BRANDED CONTENT EN SPECIALS DOOR SELECTED BY FLEUR

 1. Indien Partijen overeenkomen dat Selected by Fleur Branded Content dan wel een Special zal vervaardigen, spant Selected by Fleur zich in om deze content binnen de afgesproken tijd te leveren. Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak ook, geeft Opdrachtgever niet het recht om ontbinding van de Overeenkomst te vragen dan wel schadevergoeding te claimen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle input en materialen waarvan Selected by Fleur aangeeft dan wel waarvan Opdrachtgever het vermoeden heeft dat deze noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en vervaardiging van de Branded Content dan wel een Special of ten behoeve van een Evenement, tijdig aan Selected by Fleur worden verstrekt. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk om aan te geven indien rekening gehouden dient te worden met bepaalde zelfreguleringscodes, wet- en regelgeving en op welke manier dit dient plaats te vinden.
 3. De (onderdelen van de) door Selected by Fleur vervaardigde Branded Content dan wel Special of materiaal ten behoeve van een Evenement, zullen tijdig conform het bepaalde in de Overeenkomst ter goedkeuring aan Opdrachtgever worden voorgelegd onder andere in verband met naleving van de toepasselijke zelfreguleringscodes, wet- en regelgeving, welke goedkeuring binnen een daartoe overeengekomen termijn door Opdrachtgever dient te worden gegeven.
 4. Selected by Fleur heeft het recht om de afspraken te wijzigingen vanwege onvoorziene omstandigheden zoals ziekte van een model, overmacht bij toeleveranciers etc.

 

PUBLICATIE VAN UITINGEN

 1. Selected by Fleur zal de Uitingen publiceren in en verspreiden via het Medium/de Media zoals nader gespecificeerd op het Commercieel Campagne Contract.
 2. Selected by Fleur is gerechtigd Uitingen die na Sluitingsdatum wordt aangeleverd niet te plaatsen onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding.
 3. Selected by Fleur is gerechtigd om de levering van Diensten op te schorten dan wel (onderdelen van) Uitingen onmiddellijk van het Medium te verwijderen, in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van door Opdrachtgever aangeleverde Uitingen, om haar moverende redenen in verband met het Medium waarin/waarop deze geplaatst zouden worden.
 4. Opdrachtgever dient er zo goed als mogelijk voor te zorgen dat er geen virussen en andere eigenschappen kleven aan de aangeleverde materialen die schadelijk zijn voor de hard- en/of software van Selected by Fleur.
 5. Selected by Fleur zal naar eigen inzicht advertenties en branded content van derden accepteren en willekeurig plaatsen, derhalve verleent Selected by Fleur Opdrachtgever geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Uitingen aangeboden producten/diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Selected by Fleur heeft het recht om Uitingen, die voor een bepaald Medium zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat Medium te verplaatsen.
 7. Selected by Fleur is gerechtigd een (deel van) campagne bestaande uit Advertenties dan wel Branded Content geheel of gedeeltelijk te staken, indien uitvoering c.q. nakoming van de Overeenkomst door gewijzigde wet- en regelgeving redelijkerwijs niet meer van Selected by Fleur kan worden gevraagd.
 8. Selected by Fleur is gerechtigd, de omvang, inhoud, verschijningsvorm, -moment en/of frequentie en lay-out van de Media naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Selected by Fleur ervoor zal zorgen dat het betreffende Medium ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardig blijft. Selected by Fleur is tevens gerechtigd om naar eigen inzicht een door haar uitgegeven Medium op ieder moment te staken. Alsdan is Selected by Fleur niet verplicht nog enige levering van Diensten uit te voeren en kan de Overeenkomst opzeggen, zonder betaling van enige vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever. Alsdan heeft Opdrachtgever uitsluitend recht op restitutie ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste Advertenties of geleverde Diensten.

 

PLUSPROPOSITIES

 1. Ten aanzien van Plusproposities gelden de door Selected by Fleur bepaalde aanleverspecificaties en de daarin opgenomen voorwaarden waaronder de aansprakelijkheidsverplichting van Opdrachtgever jegens Selected by Fleur en derden. Selected by Fleur bepaalt hoeveel Plusproposities per Medium kunnen worden geplaatst.
 2. Selected by Fleur heeft het recht om de door haar te maken (extra) kosten zoals productie- en portokosten met betrekking tot Plusproposities bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Selected by Fleur kan niet garanderen dat de gehele oplage van het betreffende Medium voorzien is van de betreffende Pluspropositie dan wel indien de Pluspropositie bestaat uit toe te voegen/op te plakken producten dat deze precies op de aangegeven plaats in de Advertentie wordt geplaatst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Selected by Fleur voor alle aanspraken van derden in verband met de verspreiding en de inhoud van de Plusproposities.

 

 

AANVULLENDE BEPALINGEN PUBLICATIE UITINGEN IN DIGITALE MEDIA 

 1. Naast het bepaalde in de Aanleverspecificaties (bestandsformaten, afmetingen en groottes) dient Opdrachtgever er voor te zorgen dat het voor het publiek duidelijk is dat het om een Advertentie of Branded Content gaat en dat indien een URL aan de inhoud is gekoppeld, dit een werkende URL betreft.
 2. Selected by Fleur garandeert niet dat de Uitingen ononderbroken, storingvrij en/of foutloos in haar Media wordt gepubliceerd. Daarnaast garandeert Selected by Fleur niet dat de Media te allen tijde toegankelijk is. Selected by Fleur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Media.
 3. Indien is overeengekomen dat Selected by Fleur (periodieke) rapportages zal aanleveren in verband met het aantal weergaven van en interacties met een op de Media geplaatste Uitingen in de vorm van buttons, banners etc. zal Selected by Fleur door derde gehanteerde meetinstrumenten gebruiken om deze statistieken correct en volledig op te leveren. Bij enige discrepantie in de statistieken/aantallen bij waarneming door Opdrachtgever, is het systeem van Selected by Fleur leidend. Het gebruik van deze statistieken is echter voor eigen risico van Opdrachtgever.
 4. De Media waarop de Uitingen door Selected by Fleur worden geplaatst bevat koppelingen (hyperlinks of banners) naar websites van derden. Deze koppelingen kunnen ook naast de Uiting(en) van Opdrachtgever worden geplaatst. Selected by Fleur heeft geen enkele invloed op en is niet verantwoordelijk voor de werking van een koppeling dan wel voor de inhoud en het beleid van de website van een derde.
 5. Selected by Fleur is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het digitale Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, onder andere in het kader van benodigd onderhoud.
 6. Tenzij anders overeengekomen, zijn bij het vaststellen van de door Opdrachtgever verschuldigde Vergoeding voor online Diensten de door Selected by Fleur gehanteerde systemen om het aantal clicks of leads vast te stellen, bepalend. Bij enige discrepantie in de statistieken/aantallen bij waarneming door Opdrachtgever, is het systeem van Selected by Fleur leidend. Naar de in de industrie gebruikelijke standaarden zal een eventueel verschil tot 10% tussen de door Selected by Fleur en Opdrachtgever gemeten, impressies, views of clicks (‘KPI’s’) niet als ongebruikelijk worden gezien en dan ook geen aanleiding zijn voor het herzien van de overeengekomen Vergoeding. Indien het verschil groter is dan 10% zullen Partijen in onderling overleg onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Selected by Fleur leidend voor de vaststelling van de vergoeding.
 7. Indien wordt afgerekend op basis van kosten per duizend impressies (‘CPM’) en het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald als gevolg van een vermindering in bereik van het betreffende Medium, wordt in overleg met Opdrachtgever de Dienst voortgezet conform de looptijd van de campagne waarbij de aantal behaalde impressies in rekening zullen worden gebracht in lijn met de afgesproken CPM. Voor wat betreft het overgebleven aantal impressies zal in overleg met Opdrachtgever;
 8. Selected by Fleur heeft het recht om haar tarieven voor lopende online campagnes te wijzigen indien externe partijen als Facebook dit ook doen.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN SPECIALS

 1. Partijen zullen in verband met het realiseren, inclusief o.a. (eind)redactie, fotografie, art directie, lay-out, drukwerk en eventueel verspreiden van een Special, nadere afspraken maken in de Overeenkomst.
 2. De door Partijen overeengekomen planning die als bijlage bij de Overeenkomst wordt gevoegd is voor Partijen bindend behoudens overmachtssituaties als bedoeld in artikel 6:75 BW, met inachtneming van het bepaalde in artikel 76. t/m 79. van deze Voorwaarden. Partijen kunnen in overleg van de vastgesteld planning afwijken, met in achtneming van het bepaalde in artikel 25 van de Voorwaarden.
 3. Selected by Fleur doet Opdrachtgever een voorstel voor de redactionele inhoud van de Special. Na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever is de vastgestelde redactionele planning bindend. De uiteindelijke versie van de Special zal ter goedkeuring aan Opdrachtgever worden aangeboden alvorens de benodigde bestande aan de drukker worden aangeboden. Deze goedkeuring zal niet door Opdrachtgever op onredelijke gronden worden onthouden. Indien Opdrachtgever wenst dat Selected by Fleur additionele c.q. vervangende artikelen en/of teksten vervaardigt en invoegt, of in geval van onvoorziene auteurscorrecties, zal Selected by Fleur hiervoor een aanvullende factuur sturen nadat deze additionele werkzaamheden c.q. meerkosten met Opdrachtgever zijn besproken. Indien dat overleg niet leidt tot overeenstemming, is Selected by Fleur gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat overeenstemming is bereikt over het meerwerk en de kosten daarvan voor Opdrachtgever.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN EVENTS

 1. Partijen zullen in verband met de sponsoring van een Event en eventuele andere Diensten, nadere afspraken maken in de Overeenkomst.
 2. Selected by Fleur zal zich inspannen het Event goed te laten verlopen en tot een succes te maken. Selected by Fleur draagt tevens zorg voor om zoveel mogelijk bekendheid voor het Event te generen via haar eigen Media.
 3. Selected by Fleur draagt zorg voor de organisatie van het Event. Selected by Fleur behoudt zich het recht voor de datum, het concept en de locatie van het Event te wijzigen.
 4. Ten aanzien van de organisatie van het Event heeft Selected by Fleur het recht samenwerkingen met derden aan te gaan.

 

VERGOEDING EN BETALING

 1. De Vergoeding wordt bepaald op basis van de op enig moment geldende Tariefkaart dan wel de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle gecommuniceerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien de Dienst bestaat uit het plaatsen van Advertenties, het vervaardigen van Branded Content, een Special of organisatie van een Event, dan heeft Selected by Fleur het recht gespecificeerde voorschotfacturen te sturen ter hoogte van een deel dan wel de totale Vergoeding.
 2. Onverminderd de (hoofdelijke) aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor nakoming van de Overeenkomst, worden de door het Mediabureau aangevraagde campagnes aan het Mediabureau gefactureerd. Het Mediabureau is gehouden tot betaling van die facturen. Aanvragen dan wel opdrachten voor sponsoring van Events, de vervaardiging van Branded Content dan wel een Special, worden aan Opdrachtgever gefactureerd en dienen door haar betaald te worden.
 3. Selected by Fleur is gerechtigd haar Vergoedingen periodiek aan te passen in overeenstemming met het prijsindexcijfer voor consumenten (‘CBS’) dan wel anderszins. De Tariefkaart zal jaarlijks worden aangepast. Indien er sprake is van tussentijdse aanpassingen in tarieven dan zal een dergelijke aanpassing één maand voorafgaande aan de ingangsdatum worden aangekondigd, waarbij Opdrachtgever het recht heeft per ingangsdatum de Overeenkomst op te zeggen indien het een andere stijging betreft dan het voornoemde prijsindexcijfer.
 4. Selected by Fleur hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Selected by Fleur vanaf de vervaldatum van de factuur het recht om de wettelijke rente in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever dan wel het door haar ingeschakelde Mediabureau heeft 3 maanden na factuurdatum de tijd om de juistheid van de factuur te betwisten of te veel betaalde bedragen terug te vorderen. Na afloop van dit termijn kan geen beroep meer worden gedaan op de onjuistheid van een factuur. Gedeeltelijke betwisting van een factuur laat de verplichting tot betaling van het niet betwiste deel onverlet.
 6. Het is het Mediabureau dan wel Opdrachtgever niet toegestaan een vordering op Selected by Fleur te verrekenen met facturen van Selected by Fleur.

 

OPTIES EN ANNULERING

 1. Opties op specifieke Advertentieposities hebben een geldigheidsduur van één jaar, tenzij door Partijen anders overeengekomen of in de Tariefkaart bepaald. Indien een andere adverteerder aangeeft een Advertentie op dezelfde positie te willen afnemen, dan dient Opdrachtgever de optie binnen 48 uur om te zetten in definitieve reservering dan wel binnen een andere termijn als in de Tariefkaart bepaald. De Optie vervalt automatisch indien Opdrachtgever niet voor het verstrijken van voornoemde duur, schriftelijk heeft aangegeven daarvan gebruikt te willen maken.
 2. Annulering dient altijd schriftelijk (waaronder per e-mail) door Opdrachtgever te geschieden. Annulering op grond van dit artikel bevrijdt Opdrachtgever niet van haar overige verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 3. Bij annulering of wijziging door Opdrachtgever van enige opdracht met betrekking tot te leveren (deel van) Diensten (exclusief digitale Diensten), heeft Selected by Fleur het recht om de volgende annuleringsvergoeding in rekening te brengen. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:
  Dagen gelegen tussen annulering en Sluitingsdatum: annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding,

31 dagen of meer                                                                            0%

tussen 30 en 15 dagen                                                                  25%

tussen 14 en 8 dagen                                                                     50%

tussen 7 en 4 dagen                                                                        75%

minder dan 3 dagen                                                                       100%

 1. Bij annulering of wijziging door Opdrachtgever van enige opdracht met betrekking tot te leveren (deel van) digitale Diensten, heeft Selected by Fleur het recht om de volgende annuleringsvergoeding in rekening te brengen. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:
  Dagen gelegen tussen annulering en start campagne: Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

31 dagen of meer                                                                            0%

tussen 30 en 6 dagen                                                                     5%

minder dan 5 dagen                                                                        100%.

 1. Indien Selected by Fleur ten behoeve van de te leveren Diensten andere kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht, dan dient Opdrachtgever bij wijziging of annulering van (een deel van) de Dienst naast het bedrag conform het bepaalde in artikel 65. En 66. deze kosten eveneens te voldoen.

 

GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEID, OPSCHORTING EN VRIJWARING 

 1. Selected by Fleur voert de door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit en levert deze op grond van een inspanningsverbintenis. Selected by Fleur geeft geen garanties met betrekking tot een bepaald resultaat van haar dienstverlening, in het bijzonder de resultaten die Opdrachtgever bereikt met het verspreiden van haar uitingen dan bij de vervaardiging van Branded Content.
 2. De binnen de looptijd van de Overeenkomst eventueel overeengekomen termijnen voor de voltooiing van bepaalde Diensten zijn geen fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Selected by Fleur altijd eerst schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Selected by Fleur een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.
 3. Behoudens opzet of grove schuld en onverminderd bepalingen van dwingend recht, is de aansprakelijkheid van Selected by Fleur beperkt tot schade die een direct gevolg is van een aan Selected by Fleur toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Selected by Fleur is in ieder geval beperkt tot herplaatsing/herlevering van de Diensten, dan wel betaling van directe schade die per gebeurtenis niet meer bedraagt dan het bedrag exclusief BTW dat in de voorafgaande 6 kalendermaanden door Selected by Fleur aan Opdrachtgever is gefactureerd. De totale aansprakelijkheid van Selected by Fleur is in geen geval hoger dan € 10.000 excl. BTW.
 4. Selected by Fleur is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever gelden bedrijfs- of stagnatieschade of voor andere indirecte schade. Selected by Fleur is evenmin aansprakelijk voor enige gevolgschade aan de zijde van Opdrachtgever of aan de zijde van voor haar respectievelijk diens rekening en risico komende derden. Selected by Fleur is evenmin aansprakelijk voor schade geleden door een consument of andere partij als gevolg van de openbaarmaking van de Uiting of de levering van een Dienst.
 5. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Voorwaarden of Overeenkomst, is Selected by Fleur gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de Diensten op te schorten. Indien Opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling door Selected by Fleur, binnen de door Selected by Fleur gestelde redelijke termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is Selected by Fleur gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 6. Opschorting of ontbinding van de Overeenkomst door Selected by Fleur ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de Overeenkomst. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van de Overeenkomst laat voorts onverlet het recht van Selected by Fleur op schadevergoeding.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Selected by Fleur van alle aanspraken, schade en acties van derden waaronder begrepen auteurs, consumenten en concurrenten van Opdrachtgever, in verband met de uitvoering van de Diensten door Selected by Fleur.
 8. De beperkingen genoemd artikel 70 en 71 gelden mede ten behoeve van derden van wie Selected by Fleur bij de uitvoering van de Diensten gebruik maakt.

 

OVERMACHT 

 1. In geval van overmacht is Selected by Fleur gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
 2. Staat vast dat de overmacht van blijvende aard is, dan kunnen Selected by Fleur of Opdrachtgever een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 3. Selected by Fleur is gerechtigd betaling te vorderen voor de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, tot op het moment dat de tot nakoming verhinderende omstandigheid zich aandiende. Voor het overige zijn Selected by Fleur en Opdrachtgever niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.
 4. Selected by Fleur behoudt zich het recht voor zich op overmacht te beroepen, ook indien de daartoe veroorzakende omstandigheid intreedt nadat de werkzaamheden door Selected by Fleur verricht hadden moeten zijn.

AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

 1. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het door Selected by Fleur vervaardigd materiaal en geleverde prestaties als bepaald in de Overeenkomst berusten en blijven uitsluitend berusten bij Selected by Fleur dan wel haar licentiegevers. Selected by Fleur verklaart dat dit materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten en vrijwaart Opdrachtgever terzake voor aanspraken van derden.
 2. Eventuele intellectuele eigendomsrechten in verband met de (onderdelen van) Uitingen die door Opdrachtgever aan Selected by Fleur ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij Opdrachtgever dan wel haar licentiegever(s). Opdrachtgever verklaart dat dit materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten en vrijwaart Selected by Fleur terzake voor aanspraken van derden.
 3. De door Selected by Fleur vervaardigde Uitingen en de inhoud van de Media, met uitzondering van het daartoe door Opdrachtgever aangeleverde materiaal, mogen uitsluitend door of met medewerking van Opdrachtgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt na toestemming van Selected by Fleur een en ander conform het bepaalde op het Commercieel Campagne Contract. Indien op het Commercieel Campagne Contract geen nadere afspraken zijn overeengekomen dan verleent Selected by Fleur aan Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst een beperkt, niet overdraagbaar, niet-exclusief recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten, voor zover noodzakelijk voor gebruik van die Diensten.
 4. Door het ter beschikking stellen van materiaal, inclusief een merk of logo van Opdrachtgever, verleent Opdrachtgever aan Selected by Fleur een kosteloze, wereldwijde, in tijd onbeperkte, niet-exclusief recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op dit materiaal ten behoeve van de uitvoering van de Dienst door Selected by Fleur.

 

GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden hen bekend te zijn.

 

INSCHAKELING DERDEN EN OVERDRACHT

 1. Selected by Fleur is gerechtigd om naar eigen inzicht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Selected by Fleur blijft alsdan verantwoordelijk voor de correcte nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 2. Selected by Fleur is bevoegd de rechten en plichten uit de Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan een van haar gelieerde ondernemingen dan wel derden. Selected by Fleur zal Opdrachtgever van deze overdracht zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Selected by Fleur is Opdrachtgever niet gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

 

KLACHTEN 

 1. Opdrachtgever accepteert dat als gevolg van diverse oorzaken de weergave van de Uiting kan afwijken van het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal.
 2. Een klacht ten aanzien van de door Selected by Fleur geleverde Diensten dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na eerste verschijningsdatum dan wel vertoning van de Uiting schriftelijk of per mail aan Selected by Fleur kenbaar te worden gemaakt, te bereiken via +31 (0)6 303 78 565 of info@selectedbyfleur.com dan wel per post op Oude Schietbaanweg 5, 7814 TG Emmen. Indien er binnen voornoemde periode geen klacht over de geleverde Dienst door Selected by Fleur is ontvangen, wordt Selected by Fleur geacht de Overeenkomst deugdelijk te zijn nagekomen.
 3. Een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen conform de Overeenkomst, waaronder tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding ter zake van de betreffende Uiting dan wel geleverde Dienst.
 4. Een klacht over een factuur dient uiterlijk binnen drie weken na factuurdatum bij Selected by Fleur te zijn ingediend bij gebreke waarvan de vordering komt te vervallen. Indien een deel van de factuur wordt betwist, dient het niet betwiste gedeelte tijdig te worden voldaan.

 

PRIVACY & COOKIES

 1. Selected by Fleur zal de Uiting plaatsen en de gegevens van Opdrachtgever verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met haar privacystatement. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de inhoud van dit beleid.

 

 

DIVERSEN 

 1. Opdrachtgever erkent dat Selected by Fleur redactioneel onafhankelijk is en dat Opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen op redactionele beslissingen van Selected by Fleur.
 2. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen daarvan onverminderd van kracht blijven. Alsdan komt de betreffende bepaling te vervallen en zal Selected by Fleur deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.
 3. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen trachten eerst in onderling overleg tot een minnelijke oplossing te komen, indien dit geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, zullen alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden en/of de Overeenkomst bij uitsluiting voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

 

Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 juni 2019. Op die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.

 

© Selected by Fleur